Αρχική σελίδα > Oικονομικά - Λογιστικά - Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς I.F.R.S. Γ' Έκδοση (3 Τόμοι)

Λογιστικά

Συγγραφέας: Grant Thornton,

Eκδόσεις :
Ημ. Έκδοσης:02/2009

Τιμή : 136,29 € (Με ΦΠΑ: 6,50%)

Τιμή Καταλόγου : 151,43 €

Όφελος : 15,14 €(-10%)

Διαθεσιμότητα : Aμεσα διαθέσιμο

προσθήκη στο καλάθι

Περιγραφή:

Δομή και Σκοπός Νέας Αναθεωρημένης Έκδοσης Το βιβλίο αυτό αποτελείται από 36 κεφάλαια στα οποία αναλύονται όλα τα εν ισχύ Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (I.A.S.), τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (I.F.R.S.), οι αναθεωρήσεις και τροποποιήσεις αυτών καθώς και οι ισχύουσες Διερμηνείες των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (S.I.C.) και των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (I.F.R.I.C.) που έχουν εκδοθεί μέχρι την 31/12/2008. Στην αρχή κάθε κεφαλαίου γίνεται αναφορά στο Πρότυπο που εξετάζεται, ενώ παράλληλα παρατίθεται και μια μικρή περίληψη των βασικότερων αλλαγών που επήλθαν σε αυτό από την αναθεώρηση ή την τροποποίηση είτε του ίδιου είτε άλλου Προτύπου. Συγκεκριμένα, στην αρχή κάθε κεφαλαίου παρουσιάζεται η ημερομηνία έναρξης ισχύος κάθε Προτύπου, καθώς και οι μεταγενέστερες τροποποιήσεις οι οποίες έχουν ενσωματωθεί στο κείμενο του Προτύπου και των οποίων η εφαρμογή δεν έχει ακόμη ξεκινήσει (η ημερομηνία έναρξης ισχύος είναι μεταγενέστερη της ημερομηνίας έκδοσης του παρόντος βιβλίου, δηλαδή είναι μεταγενέστερη της 31/12/2008). Σκοπός του κάθε κεφαλαίου είναι: · Η κατανόηση της φιλοσοφίας της Ι.Α.S.C. και του Ι.Α.S.B. για τη σύνταξη των Προτύπων. · Η παράθεση του σκοπού και το πεδίου εφαρμογής κάθε Προτύπου. · Η σύνδεση μεταξύ των απαιτήσεων διαφορετικών Προτύπων και η αλληλοκάλυψή τους. · Η εκτενής ανάλυση και ερμηνεία του θεωρητικού πλαισίου και των απαιτήσεων κάθε Προτύπου. · Η παρουσίαση των απαιτούμενων γνωστοποιήσεων των Οικονομικών Καταστάσεων. · Η παρουσίαση πρακτικών παραδειγμάτων ως μέσο κατανόησης της θεωρίας. · Η παρουσίαση σύνθετων πρακτικών παραδειγμάτων που έχουν αντιμετωπιστεί στην πράξη από ελληνικές και διεθνείς επιχειρήσεις. Αλλαγές σε Σχέση με την Προηγούμενη Έκδοση Η νέα αναθεωρημένη έκδοση χωρίζεται σε τρεις τόμους. Συνοπτικά, οι αλλαγές σε σχέση με την προηγούμενη έκδοση είναι οι ακόλουθες: · Προστέθηκαν τα νέα Πρότυπα που εκδόθηκαν μέχρι την 31/12/2008 και δεν συμπεριλαμβάνονταν στην προηγούμενη έκδοση. o Δ.Π.Χ.Α. 8 "Λειτουργικοί Τομείς" (εκδόθηκε το 2006) και αντικατέστησε το Δ.Λ.Π. 14 "Οικονομικές Πληροφορίες κατά Τομέα" (είχε εκδοθεί το 1981 και τροποποιηθεί το 1994). Το Δ.Π.Χ.Α. 8 εφαρμόζεται υποχρεωτικά από την 01/01/2009, αλλά νωρίτερη εφαρμογή επιτρέπεται. · Προστέθηκαν οι νέες Διερμηνείες των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Ε.Δ.Δ.Π.Χ.Α. 10 έως Ε.Δ.Δ.Π.Χ.Α. 17) που εκδόθηκαν μέχρι την 31/12/2008. · Προστέθηκαν οι αναθεωρήσεις υφιστάμενων Προτύπων που είχαν παρουσιαστεί στην προηγούμενη έκδοση. Οι αλλαγές λόγω των ανωτέρω αναθεωρήσεων αφορούν στα: o Δ.Λ.Π. 1 "Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων" (όπως αναθεωρήθηκε το 2007) αντικατέστησε την προηγούμενη έκδοσή του (όπως είχε εκδοθεί το 2003 και τροποποιηθεί το 2005). Το αναθεωρημένο Δ.Λ.Π. 1 εισάγει νέα ορολογία και εφαρμόζεται υποχρεωτικά από την 01/01/2009, αλλά νωρίτερη εφαρμογή επιτρέπεται. o Δ.Λ.Π. 23 "Κόστος Δανεισμού" (όπως αναθεωρήθηκε το 2007) αντικατέστησε την προηγούμενη έκδοσή του (όπως είχε εκδοθεί το 1993). Το αναθεωρημένο Δ.Λ.Π. 23 εφαρμόζεται υποχρεωτικά από την 01/01/2009, αλλά νωρίτερη εφαρμογή επιτρέπεται. o Δ.Π.Χ.Α. 3 "Συνενώσεις Επιχειρήσεων" (όπως αναθεωρήθηκε το 2008) αντικατέστησε την προηγούμενη έκδοσή του (όπως είχε εκδοθεί το 2004). Το αναθεωρημένο Δ.Π.Χ.Α. 3 εφαρμόζεται υποχρεωτικά από την 01/07/2009, αλλά νωρίτερη εφαρμογή επιτρέπεται. o Δ.Π.Χ.Α. 1 "Πρώτη Εφαρμογή των Δ.Π.Χ.Α." (όπως αναθεωρήθηκε το 2008) αντικατέστησε την προηγούμενη έκδοσή του (όπως είχε εκδοθεί το 2003). Το αναθεωρημένο Δ.Π.Χ.Α. 1 εφαρμόζεται υποχρεωτικά από την 01/07/2009, αλλά νωρίτερη εφαρμογή επιτρέπεται. · Προστέθηκαν οι τροποποιήσεις υφιστάμενων Προτύπων που είχαν παρουσιαστεί στην προηγούμενη έκδοση. Οι αλλαγές λόγω των ανωτέρω τροποποιήσεων αφορούν στα: o Δ.Λ.Π. 27 "Ενοποιημένες και Ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις" (όπως τροποποιήθηκε το 2008), τροποποίησε την προηγούμενη έκδοσή του (όπως είχε αναθεωρηθεί το 2003). Το τροποποιημένο Δ.Λ.Π. 27 εφαρμόζεται υποχρεωτικά από την 01/07/2009, αλλά νωρίτερη εφαρμογή επιτρέπεται. o Τροποποιήσεις στα Δ.Λ.Π. 39 και Δ.Π.Χ.Α. 7 "Αναταξινόμηση Χρηματοοοικονομικών Στοιχείων του Ενεργητικού" (όπως εκδόθηκε τον Οκτώβριο του 2008). Οι παραπάνω τροποποιήσεις εφαρμόζονται από την 01/07/2008. o Τροποποίηση στο Δ.Λ.Π. 39 "Επιλέξιμα Αντισταθμισμένα Στοιχεία" (όπως εκδόθηκε τον Ιούλιο του 2008). Οι παραπάνω τροποποιήσεις εφαρμόζονται από την 01/07/2008, αλλά νωρίτερη εφαρμογή επιτρέπεται. o Τροποποιήσεις στα Δ.Π.Χ.Α. 1 και Δ.Λ.Π. 27 "Κόστος μίας Επένδυσης σε Θυγατρική, Κοινοπραξία ή Συγγενή Επιχείρηση" (όπως εκδόθηκε τον Μάιο του 2008). Οι παραπάνω τροποποιήσεις εφαρμόζονται από την 01/01/2009, αλλά νωρίτερη εφαρμογή επιτρέπεται. o Τροποποιήσεις σε διάφορα Πρότυπα "Ετήσιες Βελτιώσεις των Προτύπων" (όπως εκδόθηκε τον Μάιο του 2008). Από τις Ετήσιες Βελτιώσεις επήλθαν τροποποιήσεις σε αρκετά Πρότυπα, οι οποίες εφαρμόζονται από την 01/01/2009, αλλά νωρίτερη εφαρμογή επιτρέπεται. o Τροποποιήσεις στα Δ.Λ.Π. 32 και Δ.Λ.Π. 1 "Διαθέσιμα από τον Κάτοχο Χρηματοοικονομικά Μέσα και Υποχρεώσεις του Εκδότη κατά την Εκκαθάριση" (όπως εκδόθηκε τον Φεβρουάριο του 2008). Οι παραπάνω τροποποιήσεις εφαρμόζονται από την 01/01/2009, αλλά νωρίτερη εφαρμογή επιτρέπεται. o Τροποποιήσεις στο Δ.Π.Χ.Α. 2 "Προϋποθέσεις Κατοχύρωσης και Ακυρώσεις" (όπως εκδόθηκε τον Ιανουάριο του 2008). Οι παραπάνω τροποποιήσεις εφαρμόζονται από την 01/01/2009, αλλά νωρίτερη εφαρμογή επιτρέπεται. · Αφαιρέθηκαν Πρότυπα που παρουσιάζονταν στην προηγούμενη έκδοση και πλέον έχουν καταργηθεί: o Δ.Λ.Π. 14 "Οικονομικές Πληροφορίες κατά Τομέα" (αντικαταστήθηκε από το Δ.Π.Χ.Α. 8 "Λειτουργικοί Τομείς"). o Δ.Λ.Π. 30 "Γνωστοποιήσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις Τραπεζών και Όμοιων Χρηματοοικονομικών Ιδρυμάτων" (οι σχετικές απαιτήσεις του Προτύπου ενσωματώθηκαν στο Δ.Π.Χ.Α. 7 "Χρηματοοικονομικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις"). Νέα Ορολογία Ως συνέπεια των αναθεωρήσεων και τροποποιήσεων των Προτύπων, οι αλλαγές στην χρησιμοποιούμενη ορολογία της παρούσας έκδοσης έχουν ως εξής: · Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (αντί για Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης), · Επιτροπή Διερμηνειών Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (αντί για Επιτροπή Διερμηνειών Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης), · Κατάσταση Οικονομικής Θέσης (αντί για Ισολογισμός), · Κατάσταση Συνολικών Εσόδων (αντί για Κατάσταση Αποτελεσμάτων - πρόκειται ουσιαστικά για συνένωση της Κατάστασης Αποτελεσμάτων και της Κατάστασης Αναγνωρισμένων Εσόδων και Εξόδων), · Κατάσταση των Ταμειακών Ροών (αντί για Καταστάσεις Ταμειακών Ροών), · ιδιοκτήτες (αντί για μέτοχοι), · γεγονότα μετά την περίοδο αναφοράς (αντί για γεγονότα μετά την ημερομηνία του Ισολογισμού), · λήξη της περιόδου αναφοράς (αντί για ημερομηνία Ισολογισμού), · μη ελέγχουσες συμμετοχές (αντί για δικαιώματα μειοψηφίας), · μέθοδος της απόκτησης (αντί για μέθοδο της αγοράς) σε μία συνένωση επιχειρήσεων.

Σελίδες:
ISBN: 9789608841994

ΣΧΕΤΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ