Αρχική σελίδα > Oικονομικά - Λογιστικά - ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Λογιστικά

Συγγραφέας: ASTbooks,

Eκδόσεις : ASTbooks
Ημ. Έκδοσης:02/2014

Τιμή : 45,00 € (Με ΦΠΑ: 6,50%)

Τιμή Καταλόγου : 50,00 €

Όφελος : 5,00 €(-10%)

Διαθεσιμότητα : Aμεσα διαθέσιμο

προσθήκη στο καλάθι

Περιγραφή:

Οι  προσωπικές εταιρείες αφορούν κατά βάση την ανάπτυξη μικρών και μικρομεσαίων επιχειρηματικών- εμπορικών δραστηριοτήτων. Στη χώρα μας  αποτελούν ίσως το σύνολο των εταιρειών και ταυτόχρονα τη βασικότερη δομή της Ελληνικής Οικονομίας. Μια τέτοια ομάδα εταιρειών όπως είναι βασικά η ομόρρυθμη, αλλά και η ετερόρρυθμη εταιρεία,  η αφανής και η κοινοπραξία  δεν θα μπορούσε παρά να αποτελέσει αντικείμενο μιας σύγχρονης  νομοθετικής ρύθμισης. Αυτό επεχείρησε να κάνει ο νομοθέτης με τον νόμο  4072/2012, δηλαδή να ενσωματώσει ουσιαστικά τις παγιωμένες νομολογιακά δικαστικές αποφάσεις στο νέο νόμο έτσι ώστε να γίνει ευκολότερη και πιο συγκεκριμένη  η άσκηση λειτουργίας  των εταιρειών αυτών. Αυτό διότι  το  προηγούμενο νομοθετικό πλαίσιο το οποίο είχε τις πηγές του  από την υιοθέτηση στην Ελλάδα το 1835 του Ναπολεόντειου Εμπορικού Κώδικα  του 1807 ίσχυσε αμετάβλητο περίπου επί 200 χρόνια. Κατά συνέπεια το νομικό, εμπορικό και οικονομικό περιβάλλον είχε αλλάξει  στο σύνολό του. Αρχικά το δίκαιο των εμπορικών εταιρειών εμπεριέχετο στις διατάξεις των  άρθρων 18-28, 38-50 και 64 του Εμπορικού Νόμου 1835. Τα διάφορα κενά που άφηνε ο Εμπορικός Νόμος κάλυπταν  τα άρθρα περί εταιρειών του Αστικού Κώδικα ( 741-784) τα οποία  σύμφωνα με το άρθρο 18 του ΕΜΠΝ είχαν αναλογική εφαρμογή και στις προσωπικές εμπορικές εταιρείες. Παράλληλα η παγιωμένη νομολογία του Ανωτάτου Δικαστηρίου της χώρας μας είχε καλύψει και αυτή με τη σειρά της διάφορα νομικά κενά στο δίκαιο των προσωπικών εταιρειών. Όμως όπως προαναφέρθηκε  ενόψει της οικονομικής και κοινωνικής εξέλιξης δεν επαρκούσαν οι διατάξεις αυτές για τη ρύθμιση του δικαίου των προσωπικών εταιρειών.
Στο παρόν εγχειρίδιο, στο πρώτο μέρος αυτού, επιχειρείται  μια περιεκτική και ουσιαστική ανάλυση των νέων διατάξεων για τις προσωπικές εταιρείες, τις αφανείς και τις κοινοπραξίες. Επιπλέον πρακτικό αλλά και θεωρητικό ενδιαφέρον παρουσιάζει και ο αστικός συνεταιρισμός. Η μορφή αυτή ενώσεως προσώπων,  της οποίας η δράση είχε και έχει σημαντικές   κοινωνικές και οικονομικές προεκτάσεις έτυχε λεπτομερής  προβλέψεως,  από το νομοθέτη με το νόμο 1667/1986, όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα, και αναλύεται  κατ’ άρθρο και στο παρόν έργο στο δεύτερο μέρος αυτού. 
Με  την θέσπιση του Γενικού Εμπορικού Μητρώου δυνάμει του  νόμου 3419/2005, όπως έχει τροποποιηθεί  και ισχύει σήμερα, η δημοσίευση πλέον των ως άνω νομικών προσώπων, όπου αυτή απαιτείται, πραγματοποιείται  με την καταχώρησή τους στο ΓΕ.ΜΗ. Η καταχώρηση αυτή λαμβάνει χώρα μέσω της Υπηρεσίας Μιας Στάσης με την ταυτόχρονη κατάθεση των απαιτούμενων δικαιολογητικών και καταστατικών. Στο τρίτο μέρος, πραγματοποιείται ανάλυση των εθνικών και κοινοτικών διατάξεων σχετικά με τον Ευρωπαϊκό Όμιλο Οικονομικού Σκοπού (Ε.Ο.Ο.Σ.). Στο τέταρτο μέρος του παρόντος  πονήματος ο μελετητής του μπορεί να αντλήσει πληροφορίες για  την διαδικασία ίδρυσης των προσωπικών εταιρειών, των αφανών εταιρειών, των κοινοπραξιών και των αστικών συνεταιρισμών, υποδείγματα καταστατικών και απαραίτητων εγγράφων για την εγγραφή στο ΓΕ.ΜΗ.
Το παρόν  εγχειρίδιο  αποτελεί ένα νομικό βοήθημα  τόσο για έναν έμπειρο νομικό ή λογιστή όσο και για έναν νέο επαγγελματία που πρώτη φορά έρχεται σε επαφή με τη φύση και λειτουργία των ως άνω εταιρειών. 
 
 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Στο βιβλίο που έχετε στα χέρια σπαστό οποίο χωρίζεται σε τέσσερα μέρη, μεταξύ άλλων περιλαμβάνονται
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ : 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ :
ΟΜΟΡΥΘΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
Σύσταση εταιρείας 
Έννοια, εφαρμοζόμενες διατάξεις
Εταιρική επωνυμία
Δημοσιότητα
Σχέσεις προς τα εσέ
Η εταιρική σύμβαση
Λήψη αποφάσεων
Διαχείριση
Κέρδη και ζημίες
Μεταβίβαση εταιρικής συμμετοχής
Εξουσία   εκπροσώπησης
Ευθύνη των εταίρων
Λύση της εταιρείας - έξοδος εταίρου 
Γεγονότα που επιφέρουν την έξοδο του εταίρου
Εκούσια έξοδος εταίρου
Έξοδος εταίρου  προκαλούμενη από ατομικό του δανειστή
Αποκλεισμός εταίρου
Δικαιώματα και υποχρεώσεις εξερχομένου και αποκλειομένου εταίρου
Κληρονόμοι θανόντος  εταίρου
Συνέχιση της εταιρείας
Μονοπρόσωπη εταιρεία
Εκκαθάριση – Παραγραφή 
Στάδιο εκκαθάρισης
Παραγραφή
Αστική Εταιρεία με νομική προσωπικότητα 
 
ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
Έννοια. Εφαρμοζόμενες διατάξεις
Εταιρική επωνυμία
Δημοσιότητα
Νομική θέση ετερόρρυθμου εταίρου 
Διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων
Δικαίωμα ελέγχου
Πράξεις Ανταγωνισμού
Κέρδη και ζημίες
Εξουσία εκπροσώπησης
Ευθύνη ετερόρρυθμου εταίρου
Ευθύνη ετερορρύθμου εταίρου πριν την καταχώρηση της εταιρείας
Λύση της εταιρείας 
Μετατροπή ετερόρρυθμης σε ομόρρυθμη εταιρεία
Μετατροπή εταιρείας περιορισμένης ευθύνης σε ομόρρυθμη ή ετερόρρυθμη εταιρεία
Ετερόρρυθμη εταιρεία κατά μετοχές
 
ΑΦΑΝΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ :
Έννοια αφανούς εταιρείας
Εισφορά αφανούς εταίρου
Σχέσεις  με τρίτους
Διαχείριση της αφανούς εταιρείας
Κέρδη και ζημίες 
Δικαιώματα του αφανούς εταίρου για έλεγχο
Λύση και εκκαθάριση της αφανούς εταιρείας
Πτώχευση του εμφανούς εταίρου
 
ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ :
Εφαρμοζόμενες διατάξεις
Μεταβατικές διατάξεις
 
 
 
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ : 
ΑΣΤΙΚΟΣ  ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ : 
Μέλη αστικών συνεταιρισμών
Συνεταιριστικές μερίδες αστικών συνεταιρισμών
Συνεταιριστικές μερίδες αστικών συνεταιρισμών
Γενική συνέλευση αστικών συνεταιρισμών
Γενική συνέλευση αστικών συνεταιρισμών
Διοίκηση αστικών συνεταιρισμών
Εποπτικό συμβούλιο (αστικοί συνεταιρισμοί)
Βιβλία αστικών συνεταιρισμών
Διάλυση αστικών συνεταιρισμών
Πτώχευση-έκτακτη εισφορά (αστικοί συνεταιρισμοί)
Ενώσεις αστικών συνεταιρισμών
Κρατική εποπτεία αστικών συνεταιρισμών
Μητρώο αστικών συνεταιρισμών
Ποινικές κυρώσεις (αστικοί συνεταιρισμοί)
Μετατροπή εταιρίας σε αστικό συνεταιρισμό
Οικοδομικοί συνεταιρισμοί
Φόροι-ατέλειες-κέρδη-διαχειριστική χρήση (αστικοί συνεταιρισμοί)
Εμπορικά και βιομηχανικά επιμελητήρια
 
 
 
 
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ : 
Ευρωπαϊκός όμιλος οικονομικού σκοπού (ΕΟΟΣ) 
 
ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ : 
Πρακτικός οδηγός σύστασης και δημοσίευσης προσωπικών εταιρειών, αφανών εταιρειών, κοινοπραξιών και αστικών συνεταιρισμών 
 
 
 
 
Τέλος στo CD που συνοδεύει το βιβλίο περιχέονται χρήσιμα έγγραφα αναλυτικότερα :
 
-Πράξη σύστασης ομόρρυθμης εταιρείας    ιδιωτικό συμφωνητικό σύστασης ομόρρυθμης εταιρείας
 
-Πράξη σύστασης ετερόρρυθμης εταιρείας ιδιωτικό συμφωνητικό σύστασης ετερόρρυθμης εταιρείας
 
-Μετατροπή ομορρύθμου εταιρείας σε ετερόρρυθμη ιδιωτικό συμφωνητικό
Σύσταση αφανούς εταιρείας
 
-Καταστατικό αστικής εταιρείας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα
 
-Ιδιωτικό συμφωνητικό σύστασης κοινοπραξίας
 
-Τροποποίηση καταστατικού ο.ε.
 
-Λύση ο.ε - ε.ε.
 
-Λύση  αφανούς εταιρείας
 
-Υπόδειγμα καταστατικού αστικού συνεταιρισμού
 
-Συμφωνητικό σύστασης ευρωπαϊκού ομίλου οικονομικού σκοπού

 

 

Σελίδες: 430
ISBN: 9786188098268

ΣΧΕΤΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ