Αρχική σελίδα > Oικονομικά - Λογιστικά - ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Σύμφωνα με τα ΔΛΠ και τα ΕΛΠ

Λογιστικά

Συγγραφέας: ΚΟΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ,

Eκδόσεις : ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΑ
Ημ. Έκδοσης:05/2015

Τιμή : 72,00 € (Με ΦΠΑ: 6,50%)

Τιμή Καταλόγου : 80,00 €

Όφελος : 8,00 €(-10%)

Διαθεσιμότητα : Aμεσα διαθέσιμο

προσθήκη στο καλάθι

Περιγραφή:

 

 Το βιβλίο καλύπτει όλα τα θέματα που εμπίπτουν στο πλαίσιο της γενικής θεωρίας της χρηματοοικονομικής λογιστικής. Η ανάπτυξη κάθε θέματος γίνεται σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς-ΔΠΧΑ (International Financial Reporting Standards-IFRS), με παράλληλη εξέταση των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων (ΕΛΠ) που καθιερώθηκαν με το ν.4308/2014. 

 

Αναλυτικά: 

 


• λογιστική εσόδων, εξόδων, αποθεμάτων, παγίων, απαιτήσεων 
• λογιστική εταιρειών (σύσταση, αύξηση και μείωση κεφαλαίου, εταιρικοί μετασχηματισμοί, δείκτες EPS, ROE, P/E, και P/BV)
• λογιστική ΦΠΑ και φόρου εισοδήματος μέσω της αναβαλλόμενης φορολογίας 
• συστήματα φορολογίας των μερισμάτων, συμβάσεις αποφυγής της διπλής φορολογίας, τιμολόγηση ενδοομιλικών συναλλαγών κ.ά. 
• λογιστική δανείων και ομολόγων με την εφαρμογή της μεθόδου του πραγματικού επιτοκίου 
• αποτίμηση (επιμέτρηση) και απομείωση των χρηματοοικονομικών μέσων 
• αναπτύσσεται ένα πλήρες αναλυτικό παράδειγμα σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων της εμπορικής επιχείρησης συνοδευόμενο από τις εγγραφές τέλους χρήσης και στη συνέχεια αναδεικνύονται οι διαφορές της βιομηχανικής, ξενοδοχειακής, τραπεζικής, ασφαλιστικής και ναυτιλιακής επιχείρησης 
• δείκτες χρηματοοικονομικής μόχλευσης και δείκτες κερδοφορίας 
• λογιστική συναλλάγματος 
• ανάλυση κατάστασης ταμειακών ροών 
• διορθώσεις λαθών προηγούμενων χρήσεων και χειρισμός οψιγενών γεγονότων 
• λογαριασμοί τάξεως 
• 45 επιλεγμένες ασκήσεις με τις απαντήσεις τους, καθώς και πολυάριθμα παραδείγματα λεπτομερώς αναπτυγμένα 
• περίληψη όλων των IAS και IFRS που ήταν σε ισχύ την 1.1.2015 
• ευρετήριο κατά πρότυπο και αλφαβητικό ευρετήριο όρων 
• το σχέδιο λογαριασμών με βάση το ΕΓΛΣ και τα ΕΛΠ

 

Σελίδες: 1006
ISBN: 9786188118683

ΣΧΕΤΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ