Αρχική σελίδα > Oικονομικά - Λογιστικά - NEOΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ 2017

Λογιστικά

Συγγραφέας: ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΗΣ,

Eκδόσεις : ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ
Ημ. Έκδοσης:04/2017

Τιμή : 76,50 € (Με ΦΠΑ: 6,00%)

Τιμή Καταλόγου : 85,00 €

Όφελος : 8,50 €(-10%)

Διαθεσιμότητα : Aμεσα διαθέσιμο

προσθήκη στο καλάθι

Περιγραφή:

 Αναλυτικά περιλαμβάνει:

 1. Το Ν. 4412/16 "Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών & Υπηρεσιών.” Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών»

Μέρος Α’: Πεδίο εφαρμογής, Γενικές Αρχές και Κανόνες α) Κατώτατα όρια - εξαιρέσεις - ειδικές περιπτώσεις β) Γενικοί κανόνες σύναψης δημοσίων συμβάσεων: i) Διαδικασίες - Διεξαγωγή της διαδικασίας - Προετοιμασία - Δημοσιότητα και διαφάνεια - Επιλογή συμμετεχόντων και ανάθεση συμβάσεων - Κριτήρια ποιοτικής επιλογής - Περιορισμοί του αριθμού των υποψηφίων των προσφορών και των λύσεων - Ανάθεση της σύμβασης - Προσφορές και αιτήσεις συμμετοχής - Στάδια διαδικασίας ii) Ειδικά καθεστώτα συμβάσεων.

Μέρος Β’: Κανόνες εκτέλεσης: 1) Εκτέλεση σύμβασης 2) Ειδικοί κανόνες σύμβασης 3) Συμβατικό στάδιο: α) Διοίκηση - Διαχείριση του έργου - Έκπτωση αναδόχου - Διάλυση σύμβασης - Υποκατάσταση β) Υπεργολαβία - Πτώχευση - Θάνατος 4) Διαδικασία εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων προμήθειας αγαθών και παροχής γενικών υπηρεσιών 5) Συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών πρώην εξαιρουμένων τομέων 6) Ειδικές περιπτώσεις: Συμβάσεις που άπτονται της - ʼμυνας και Ασφάλειας - Έρευνας και Ανάπτυξης: Διεξαγωγή της διαδικασίας: Προετοιμασία, δημοσιότητα και διαφάνεια - Επιλογή των συμμετεχόντων και ανάθεση των συμβάσεων - Ειδικά καθεστώτα συμβάσεων: α) Κοινωνικές και άλλες ειδικές υπηρεσίες - Συμβάσεις κάτω των ορίων εφαρμογής.

Μέρος Γ’: 1) Εκτέλεση της σύμβασης - Διακυβέρνηση - Έννομη προστασία κατά την σύναψη δημοσίων συμβάσεων - Αρχή εξέτασης προδικαστικών προσφύγων 2) Προσφυγή ενώπιον της αρχής: Προδικαστική προσφυγή για την σύναψη της σύμβασης και για την κήρυξη ακυρότητας της σύμβασης.

2.Της Ισχύουσες διατάξεις από  τους Νόμους 3669/08 & 3316/05.

3.Το Ν. 4413/16 "Ανάθεση & Εκτέλεση Συμβάσεων Παραχώρησης.” Ανάθεση και εκτέλεση συμβάσεων παραχώρησης και άλλες διατάξεις: A) Πεδίο εφαρμογής, γενικές αρχές και ορισμοί - Κατώτατα όρια - Εξαιρέσεις - Γενικές και ειδικές διατάξεις  Β) Κανόνες για την ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης - Γενικές αρχές και διαδικαστικές εγγυήσεις Γ) Κανόνες για την εκτέλεση συμβάσεων παραχώρησης: i) Συμβατικό στάδιο ii) Ειδικές ρυθμίσεις Δ) Διακυβέρνηση Ε) Έννομη προστασία: ­­Επίλυση διαφορών κατά την ανάθεση και κατά την εκτέλεση της σύμβασης παραχώρησης

4.Περιέχει όλες τις Τροποποιήσεις, το αναφερόμενο  Νομοθετικό Πλαίσιο και πλήρη Νομολογία κατ’ άρθρο.

5.Περιέχει Σχεδιαγράμματα και Πρακτικές Οδηγίες.

Το DVD Περιέχει: τη Νομοθεσία (Νόμους, Π.Δ., Υ.Α., Εγκυκλίους, Οδηγίες, ΠΟΛ), τη Νομολογία (Αποφάσεις ΔΕΚ, Αρείου Πάγου, ΣτΕ, Δοικ. Εφετ, ΕλΣυν, Γνωμ/σεις ΝΣΚ κλπ) των Δημοσίων Έργων, Κρατικών Προμηθειών - Υπηρεσιών και Συμβάσεων Παραχώρησης & Έντυπα, (2300+)

ΠΑΡΕΧΕΤAI ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Σελίδες: 1170
ISBN: 9786185247324

ΣΧΕΤΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ