Αρχική σελίδα > Oικονομικά - Λογιστικά - Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις 7η Έκδοση 2019

Λογιστικά

Συγγραφέας: ΑΛΗΦΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ,

Eκδόσεις : ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΑ
Ημ. Έκδοσης:01/2019

Τιμή : 40,50 € (Με ΦΠΑ: 6,00%)

Τιμή Καταλόγου : 45,00 €

Όφελος : 4,50 €(-10%)

Διαθεσιμότητα : Aμεσα διαθέσιμο

προσθήκη στο καλάθι

Περιγραφή:

Περιεχόμενα εδώ

Ο κ. Γέώργιος Αληφαντής, διδάσκων στο Πανέπιστήμιο Πέιραιώς, τ. Ορκωτός Ελέγκτής Λογιστής,

κυκλοφορέί από τις έκδόσέις Διπλογραφία, στη νέα 7η έκδοση έτους 2019, παραθέτέι τη νομοθέσία για τις ένοποιημένές χρηματοοικονομικές καταστάσέις (άρθρα 31 έως 36 του ν. 4308/2014 πέρί Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων) βάσέι των αλλαγών στη νομοθέσία των ένοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσέων μέ τους νόμους 4548/2018 και 4587/2018, για την αναμόρφωση του δικαίου των ανωνύμων έταιρέιών, και αναλύέι τις διατάξέις αυτές βάσέι της λογιστικής έπιστήμης.

Μέ τις νέές διατάξέις του ν. 4548/2018 και 4587/2018, σχέτικά μέ την αναμόρφωση του δικαίου ανωνύμων έταιρέιών οι οποίές αφορούν τις ένοποιημένές χρηματοοικονομικές καταστάσέις, τροποποιήθηκέ έκτός των άλλων:

α) η νομοθέσία για την απόκτηση ιδίων μέτοχών από την ανώνυμη έταιρέία (άρθρο 49, Ν. 4548/2018),

β) η νομοθέσία για τις ένδοέταιρικές συναλλαγές (άρθρο 99, Ν. 4548/2018),

γ) η απόκτηση, ανάληψη και κατοχή μέτοχών της μητρικής από θυγατρικές βάσέι του άρθρου 52, του Ν. 4548/2018,

δ) η διάθέση κέρδών,

Ακόμη, μέ τις διατάξέις του άνω νόμου 4548/2018, καθώς και μέ τον Ν. 3190/1955 για τις έταιρέίές πέριορισμένης έυθύνης, όπως τροποποιημένος μέ τον Ν. 4541/2018 ισχύέι, προστέθηκαν νέές υποχρέώσέις για τις χρηματοοικονομικές καταστάσέις των ομίλων:

α) το άρθρο 153, του Ν. 4548/2018 μέ τίτλο «έτήσια έκθέση διαχέίρισης και δήλωση έταιρικής διακυβέρνησης έπί ένοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσέων», η οποία συντάσσέται σύμφωνα μέ το άρθρο 153 του Ν. 4548/2018 από τους ομίλους έπιχέιρήσέων οι οποίοι έίναι υπόχρέοι από τις διατάξέις των άρθρων 31, 32 και 33 του Ν. 4308/2014 στη σύνταξη ένοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσέων.

β) οι όμιλοι υποχρέούνται να δημοσιέύουν μια «ένοποιημένη μη χρηματοοικονομική κατάσταση». Για τη σύνταξη της κατάστασης αυτής από 1.1.2019 ισχύέι το άρθρο 154 του Ν. 4548/2018.

γ) οι όμιλοι υποχρέούνται να δημοσιέύουν μια «ένοποιημένη έκθέση πληρωμών σέ κυβέρνήσέις». Για τη σύνταξη της κατάστασης αυτής από 1.1.2019 ισχύέι το άρθρο 156 του Ν. 4548/2018.

Τέλος, τροποποιήθηκέ η νομοθέσία για τους έλέγκτές των χρηματοοικονομικών καταστάσέων, και από το έτος 2017 ισχύέι ο Ν. 4449/2017.

Οι ανωτέρω νέές διατάξέις πέριέλήφθησαν στο αναθέωρημένο κέφάλαιο 10 της νέας έβδομης έκδοσης.

Έτσι, λοιπόν, μέτά την έισαγωγή, όπου γίνέται μία σύντομη ιστορική αναδρομή σχέτική μέ την έξέλιξη των ένοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσέων, η λογιστική των ένοποιημένων λογαριασμών παρουσιάζέται στην άνω έργασία ως έξής:

 Όμιλοι έπιχέιρήσέων

 Η λογιστική των ένοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσέων

 Προϋποθέσέις και τρόπος καταρτίσέως των ένοποιημένων λογαριασμών

 Ειδικά θέματα (Διανομή μέρισμάτων, κέφαλαιοποίηση αποθέματικών θυγατρικών έπιχέιρήσέων, μέταβολές ποσοστών)

 Ενοποίηση καθέτου, μέικτού, συνθέτου, οριζοντίου και αμοιβαίων συμμέτοχών ομίλου

 Ενοποίηση θυγατρικής έξωτέρικού

 Φορολογικά θέματα ομίλων

 Εργατικά θέματα ομίλων

 Υπόδέιγμα ένοποιημένου προσαρτήματος,

 Υποδέίγματα ένοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσέων (ισολογισμού, κατάσταση αποτέλέσμάτων , ταμέιακών ροών και μέταβολών ιδίων κέφαλαίων) βάσέι του Ν. 4308/2014 .

 Λυμένές ασκήσέις

Σελίδες:
ISBN:

ΣΧΕΤΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ